tel.: +48 61 8172 693   |   fax: +48 61 8172 545
e-mail: piorex@piorex.pl

Katalog produktów

AKCJONARIUSZE


WEZWANIE AKCJONARIUSZY PIÓREX S.A. DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) Zarząd spółki Piórex S.A. z siedzibą w Swarzędzu (62-020), przy ulicy Kilińskiego 8-18, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000139970, kapitał zakładowy w wysokości 500.000,00 zł, w całości wpłacony, NIP: 7820020910

informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 ksh.

Podmiotem tym, wybranym w trybie uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy PIÓREX S.A. w dniu 11 września br. jest:

Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie (00-105), ul. Twarda 18 spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274307 NIP 1070006735, REGON 14087126 kapitał zakładowy w wysokości 1.400.000,00 zł.

Wskazujemy, że moc obowiązujących dokumentów akcji wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższym zarząd Spółki wzywa akcjonariuszy spółki PIÓREX S.A. do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 21 grudnia 2020 r. (poniedziałek) tak, aby mogły być one przekształcone w formę zapisu elektronicznego.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki (ul. Kilińskiego 8-18, 62-020 Swarzędz), w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.00 do 15.00. 

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.
 
Zarząd PIÓREX S.A.

28.09.2020